اعضای انجمن علمی

نام و نام خانوادگی سمت
انسیه نجفی دبیر انجمن
ساسان حسینلو نائب دبیر
حسین محسنی روابط عمومی و فضای مجازی
پرنیان سهرابی  
امین آخانی