استاد مشاور انجمن علمی مهندسی کامپیوتر

در حال حاضر مسئولیت استاد مشاور انجمن علمی مهندسی کامپیوتر برعهده جناب آقای دکتر حسین غفاریان با مرتبه ی علمی استادیار می باشد.