آزمایشگاه های گروه مهندسی کامپیوتر

 

ردیف آزمایشگاه های گروه
1 آزمایشگاه مدار الکتریکی - مدار الکترونیکی
2 آزمایشگاه مدار منطقی - معماری
3 آزمایشگاه پایگاه داده - سیستم عامل
4 آزمایشگاه ریزپردازنده
5 آزمایشگاه شبکه

 

مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

33