کد دروسی که برای اولین بار ارائه شده اند

درس کد ورودی
مهندسی نرم افزار 1323194 92 به بعد
هوش مصنوعی و سیستمهای خبره 1323185 92 به بعد
تعامل انسان و کامپیوتر 1323187 92 به بعد
اصول مدیریت و تئوری سازمان (اختیاری) 1323001  -
طراحی شی گرای سیستمها 1323192 92 به بعد
 

مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

111