کد درس

 
دانشجویان ورودی 92 و بعد از آن، درس مهندسی نرم افزار را با کد 1323194 و درس هوش مصنوعی و سیستم های خبره را با کد 1323185 اخذ نمایند و دانشجویانی که ورودی قبل از 92 هستند، درس هوش مصنوعی را با کد 1323140 اخذ نمایند.

مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

105