وظایف و اختیارات گروه

1- هماهنگ ساختن فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي در رشته مربوط؛

2- تنظيم برنامه‌هاي آموزشي كه براي تدريس در آن رشته لازم است؛
3- نظارت بر نحوه ارائه دروس و بررسي و اظهارنظر در مورد متون درسي و محتواي دروس براساس برنامه‌ها و سرفصلهاي مصوب؛
4- اظهارنظر درباره ساعات تدريس و تحقيق اعضاي گروه؛
5- اظهارنظر در خصوص پذيرش دانشجويان انتقالي و مهمان و تعيين كمبود واحدهاي درسي آنان؛
6- بررسي طرحهاي تحقيقي و پيشنهاد به شوراي آموزشي ـ پژوهشي دانشكده يا آموزشكده؛
7- اظهارنظر درباره مأموريت‌هاي اعضاي گروه و پيشنهاد آن به شوراي آموزشي پژوهشي دانشكده يا آموزشكده؛
8- پيش‌بيني نياز گروه به استخدام اعضاي هيأت علمي متخصص و پيشنهاد به رئيس دانشكده براي ارجاع به مراجع ذيربط؛
9- ارزيابي سالانه كار گروه براي طرح در شوراي آموزشي ـ پژوهشي؛
10 - برنامه‌ريزي در مورد دروس طبق اختياراتي كه شوراي عالي برنامه‌ريزي تفويض كرده است؛
11- بررسي و اعلام نظر براي اصلاح سرفصلها و تجديدنظر در عنوان درسها (از حيث اصلي يا اختياري بودن) و همچنين تعيين محتواي دروس با توجه به آخرين پيشرفتهاي علمي براي پيشنهاد و تصويب در شوراي عالي برنامه‌ريزي؛

مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

104