لیست سمینارهای درس سیستم عامل پیشرفته

با توجه به لیست زیر هر دانشجو باید فصل مشخص شده از کتاب درسی ویراش نهم را سمینار دهد. لازم است اسلایدهای مناسب و گزارش تهیه شود. جهت تحویل باید پرینت مطالب آماده شده به همراه یک سی دی که در آن فایل گزارش و فایل ارایه قرار داشته باشد تحویل گردد.

 شماره دانشجویی فصل
9513331101 15
9513331202 14
9513331102 18
9513331103 16
9513331203 16
9513331104 18
9513331105 17
9513331151 14
9513331205 17
9513331206 19
9513331107 15
9513331106 19
9513331153 16
9513331254 17
 

مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

3