قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

- دانشجویانی که برای اولین بار قصد اخذ درس پایان نامه را دارند، باید این درس را با کد 1333110 ثبت نمایند.

- کد درس ادامه پایان نامه 13330000 می باشد.

- دانشجویانی که نمی توانند به هر دلیلی انتخاب واحد اینترنتی انجام دهند، در اسرع وقت بصورت حضوری به آموزش دانشگاه مراجعه نمایند.

مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

113