قابل توجه دانشجویان ارشد ورودی 96 (انتخاب استاد راهنما)

بسمه تعالی

دانشجویان ارشد ورودی 96 باید فرم انتخاب استاد راهنما را از روی سایت گروه دریافت کرده و پس از تکمیل و امضا به مدیریت گروه تحویل نمایند (حداکثر تا تاریخ 25 دیماه 96)

مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

4