فعالیتهای علمی و پژوهشی

  1. انجام طرحهای پژوهشی متنوع توسط اعضای گروه
  2. ارائه مقاله در کنفرانس خارجی(یونان) توسط مهندس هاشمی 

مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

128