سری سوم تمرینهای درس سیگنالها و سیستمها

تمرینهای زیر از فصل دوم باید تا روز چهارشنبه  هشتم دی تحویل داده شوند:

21 پ

22 الف

23 الف پ ت

24

 

مدیریت گروه

 
دکتر وحید رافع

آمار بازدیدکنندگان

27