سری سوم تمرینهای درس سیستم عامل

سری سوم تمرینهای درس سیستم عامل که باید تا روز هشتم دی ماه تحویل گردد به شرح زیر می باشد:

   تمرینهای      
رقم سمت راست شماره دانشجویی فصل پنجم      
0 1 11 21 31 6 16 26
1 2 12 22 32 7 17 27
2 3 13 23 33 8 18 28
3 4 14 24 34 9 19 29
4 5 15 25 35 10 20 30
5 6 16 26 1 11 21 31
6 7 17 27 2 12 22 32
7 8 18 28 3 13 23 33
8 9 19 29 4 14 24 34
9 10 20 30 5 15 25 35
 

مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

90