سری دوم تمرینهای فصل اول درس سیگنالها و سیستمها

سری دوم تمرینهای فصل اول درس سیگنالها و سیستمها که باید تا روز چهارشنبه هفده آذر تحویل داده شوند به شرح زیر می باشد:
 
21 ب ت ث
22 ت ث  ج
25 ب
26 الف ت
27 ج
30 الف ب ج د

مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

141