سری اول تمرینهای درس سیستم عامل

سری اول تمرینهای درس سیستم عامل مربوط به فصلهای یک و سه که باید تا روز چهارشنبه هفده آذر به صورت دستی تحویل شوند به شرح زیر می باشد. دقت کنید که در هر تمرین باید صورت سوال و جواب آن به فارسی با خودکار نوشته شده و تحویل گردد. زمان تحویل تحت هیچ شرایطی تمدید نمی گردد.

 


رقم سمت راست شماره دانشجویی تمرینهای فصل اول
0 1 11 21 3 13 23
1 2 12 22 4 14 24
2 3 13 23 5 15 25
3 4 14 24 6 16 26
4 5 15 25 7 17 27
5 6 16 26 8 18 28
6 7 17 27 9 19 29
7 8 18 28 10 20 30
8 9 19 29 11 21 1
9 10 20 30 12 22 2

 

 

  تمرینهای
رقم سمت راست شماره دانشجویی فصل سوم
0 1 11 3 13
1 2 12 4 14
2 3 13 5 15
3 4 14 6 16
4 5 15 7 17
5 6 16 8 18
6 7 17 9 1
7 8 18 10 2
8 9 1 11 3
9 10 2 12 4
 

مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

140