رعایت پیش نیاز و هم نیاز در انتخاب واحد (مهم)

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند در انتخاب واحد رعایت پیش نیاز و هم نیاز الزامیست. لازم است دانشجویان، درس یا دروسی را که بدون رعایت پیش نیاز و یا هم نیاز اخذ کرده اند در حذف و اضافه حذف کنند (حتی اگر استاد راهنما و یا مدیر گروه در سیستم تأیید کرده باشند). در غیر اینصورت این دروس پس از حذف و اضافه به وسیله آموزش حذف خواهند شد و مسؤولیت آن به عهدۀ خود دانشجو خواهد بود.

مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

8