اطلاعیه مهم

درس طراحی شی گراء به کد 1323153 فقط برای ورودیهای 92 به بعد می باشد و جزء دروس اختیاری نمی باشد.

درس اصول طراحی واسط کاربر با کد 1323160 فقط برای ورودیهای قبل از 92 می باشد.

 

دانشجویانی که بر خلاف این مطلب دروس فوق را اخذ کنند، درس آنها حذف خواهد شد.

مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

112