درخواست آزمایشگاههای گروه مهندسی کامپیوتر

به اطلاع می رساند دانشجویانی که به علت تکمیل ظرفیت آزمایشگاه موفق به دریافت آزمایشگاه نشده اند به آزمایشگاه مدار منطقی جهت ارائه گروه جدید یا اضافه ظرفیت حداکثر تا چهارشنبه 94/11/7 ساعت 9 صبح مراجعه نمایند.

 

مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

116