سری اول تمرینهای فصل اول درس سیگنالها و سیستمها

تمرینهای یک تا نه چند قسمتی هستند هر دانشجو باید دو قسمت از هر تمرین را به دلخواه انتخاب نموده و حل آن را تا روز یکشنبه چهارده آذر تحویل نماید. 

سری دوم تمرینها متعاقبا اعلام می گردد.

 

مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

138