تغییرات برنامه ترم 942

1- آز پایگاه گروه 3 حذف و دانشجویان آن به گروه 2 منتقل شده اند.(دانشجویانی که این درس آنها با دروس دیگر  تداخل پیدا کرده است می توانند با هماهنگی با استاد درس در گروه 1 حاضر شوند)

 

2- هوش مصنوعی و هوش مصنوعی وسیستمهای خبره روز چهارشنبه از ساعت 10 الی 12:30 هر هفته برگزار می شود و جلسات روز سه شنبه آنها حذف شده است.

مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

115