بازبيني برگه هاي درس مدار منطقي

جهت بازبيني برگه هاي پايان ترم درس مدار منطقي مي توانيد روز يكشنبه 13 تير ماه ساعت 10 صبح به دانشكده فني و مهندسي مراجعه نماييد.

 

 

مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

132