اعلام نمرات میان ترم دوم درس مبانی برنامه نویسی

نمرات میان ترم دوم درس مبانی برنامه نویسی کامپیوتر از شنبه در وبگاه گروه قابل دستیابی است.

ضمنا در صورت تمایل برای بازبینی برگه ها می توانید روز دوشنبه 8 دیماه به اتاق اینجانب مراجعه نمایید.

ساعت مراجعه متعاقبا اعلام می شود 

 

مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

101