اعتراض به نمرات خانم مهندس سجادی

دانشجویان در صورت اعتراض به نمرات خود می توانند روز یکشنبه 1394/10/27 ساعت 11 به آزمایشگاه مدار منطقی مراجعه نمایند.

مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

110