اطلاعیه مهم

درس مبانی کارآفرینی با کد 3500402 جزء دروس اختیاری ارائه شده توسط گروه مهندسی کامپیوتر نمی باشد و دانشجویانی که این درس را اخذ نموده اند باید نسبت به حذف آن اقدام نمایند.

مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

114