آخرین زمان ارائه پروپوزال دانشجویان ورودی 93 دکتری

آخرین زمان تحویل پروپوزال دانشجویان دکتری ورودی 93، 9 آذر 95 می باشد. لذا تا قبل از این تاریخ لازم است دانشجویان پروپوزال خود را به تایید استاد راهنمای خود رسانده و سپس تحویل گروه دهند. طبیعتا عدم تحویل به موقع، به معنی انصراف از ارائه در نیمسال جاری خواهد بود.

مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

137