وظایف و اختیارات مدیر گروه

1- ابلاغ برنامه‌هاي اجرايي و تكاليف عمومي اعضاي هيات علمي اعم از آموزشي (نظري ـ عملي)، پژوهشي، راهنمايي دانشجو و خدمات و رعايت نظم و انضباط كاري اعضاي هيات علمي گروه و نظارت بر حسن اجراي آن؛

2- تهيه برنامه اجرايي وظايف آموزشي و پژوهشي و خدماتي ارائه شده از طريق گروه بر اساس خط مشي شوراي دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده با مشورت اعضاي گروه قبل از شروع نيمسال تحصيلي و تهيه جدول دروس هر نيم سال با همكاري اعضاي گروه و تسليم آن رئيس به دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده؛
3- تجديدنظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرين پيشرفتها و تغييرات و تحولات علمي و تسليم اين برنامه‌هاي به مراجع ذيربط؛
4- تشكيل و اداره جلسات شوراي گروه و ارسال گزارش كار، مصوبات، پيشنهادها و نظريات جمعي گروه به رئيس دانشكده، پژوهشكده يا آموزشكده براي هماهنگي اجرايي يا طي مراحل قانوني براي اجرا؛
5- ابلاغ بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها و مصوباتي ابلاغي از سوي رييس دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده به اعضاي گروه؛
6- پيشنهاد نيازهاي مالي گروه به رييس دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده؛
7- انجام دادن كليه مكاتبات رسمي گروه و پيشنهاد تهيه لوازم، كتابها، نشريات و ساير ملزومات مورد نياز گروه به رييس دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده؛
8- پيشنهاد طرحهاي پژوهشي كه گروه راساً يا با همكاري گروه‌هاي ديگر آماده انجام دادن آن است به رئيس دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده براي تصويب در شوراي پژوهشي موسسه؛
9- ارزيابي كار سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به رييس دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده.
 

وظایف و اختیارات گروه

1- هماهنگ ساختن فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي در رشته مربوط؛

2- تنظيم برنامه‌هاي آموزشي كه براي تدريس در آن رشته لازم است؛
3- نظارت بر نحوه ارائه دروس و بررسي و اظهارنظر در مورد متون درسي و محتواي دروس براساس برنامه‌ها و سرفصلهاي مصوب؛
4- اظهارنظر درباره ساعات تدريس و تحقيق اعضاي گروه؛
5- اظهارنظر در خصوص پذيرش دانشجويان انتقالي و مهمان و تعيين كمبود واحدهاي درسي آنان؛
6- بررسي طرحهاي تحقيقي و پيشنهاد به شوراي آموزشي ـ پژوهشي دانشكده يا آموزشكده؛
7- اظهارنظر درباره مأموريت‌هاي اعضاي گروه و پيشنهاد آن به شوراي آموزشي پژوهشي دانشكده يا آموزشكده؛
8- پيش‌بيني نياز گروه به استخدام اعضاي هيأت علمي متخصص و پيشنهاد به رئيس دانشكده براي ارجاع به مراجع ذيربط؛
9- ارزيابي سالانه كار گروه براي طرح در شوراي آموزشي ـ پژوهشي؛
10 - برنامه‌ريزي در مورد دروس طبق اختياراتي كه شوراي عالي برنامه‌ريزي تفويض كرده است؛
11- بررسي و اعلام نظر براي اصلاح سرفصلها و تجديدنظر در عنوان درسها (از حيث اصلي يا اختياري بودن) و همچنين تعيين محتواي دروس با توجه به آخرين پيشرفتهاي علمي براي پيشنهاد و تصويب در شوراي عالي برنامه‌ريزي؛
ادامه مطلب...

فعالیتهای آموزشی ...

اهم فعالیتهای آموزشی و تجهیز کارگاهها و آزمایشگاهها مرتبط با گروه مهندسی کامپیوتر در سال 1391

ادامه مطلب...

فعالیتهای علمی و پژوهشی

اهم فعالیتهای علمی و پژوهشی مرتبط با گروه مهندسی کامپیوتر در سال 1391

ادامه مطلب...

مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

26