سری دوم تمرینهای درس سیگنالها و سیستمها

تمرینهای زیر از فصل دوم باید تا روز چهارشنبه اول دی ماه تحویل داده شوند

ادامه مطلب...

سری سوم تمرینهای درس سیستم عامل

سری سوم تمرینهای درس سیستم عامل که باید تا روز هشتم دی ماه تحویل گردد به شرح زیر می باشد:

ادامه مطلب...

سری دوم تمرینهای درس سیستم عامل

سری دوم تمرینهای درس سیتم عامل مربوط به فصل چهارم به شرح زیر می باشد. مهلت تحویل اول دی ماه می باشد.

ادامه مطلب...

سری دوم تمرینهای فصل اول درس سیگنالها و سیستمها

سری دوم تمرینهای فصل اول درس سیگنالها و سیستمها که باید تا روز چهارشنبه هفده آذر تحویل داده شوند به شرح زیر می باشد:

ادامه مطلب...

سری اول تمرینهای درس سیستم عامل

سری اول تمرینهای درس سیستم عامل مربوط به فصلهای یک و سه که باید تا روز چهارشنبه هفده آذر به صورت دستی تحویل شوند به شرح زیر می باشد.

ادامه مطلب...

سری اول تمرینهای فصل اول درس سیگنالها و سیستمها

تمرینهای یک تا نه چند قسمتی هستند هر دانشجو باید دو قسمت از هر تمرین را به دلخواه انتخاب نموده و حل آن را تا روز یکشنبه چهارده آذر تحویل نماید. 

سری دوم تمرینها متعاقبا اعلام می گردد.

 

ادامه مطلب...

مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

25