سری دوم تمرینهای درس سیستم عامل

سری دوم تمرینهای درس سیتم عامل مربوط به فصل چهارم به شرح زیر می باشد. مهلت تحویل اول دی ماه می باشد.

ادامه مطلب...

سری دوم تمرینهای فصل اول درس سیگنالها و سیستمها

سری دوم تمرینهای فصل اول درس سیگنالها و سیستمها که باید تا روز چهارشنبه هفده آذر تحویل داده شوند به شرح زیر می باشد:

ادامه مطلب...

سری اول تمرینهای درس سیستم عامل

سری اول تمرینهای درس سیستم عامل مربوط به فصلهای یک و سه که باید تا روز چهارشنبه هفده آذر به صورت دستی تحویل شوند به شرح زیر می باشد.

ادامه مطلب...

سری اول تمرینهای فصل اول درس سیگنالها و سیستمها

تمرینهای یک تا نه چند قسمتی هستند هر دانشجو باید دو قسمت از هر تمرین را به دلخواه انتخاب نموده و حل آن را تا روز یکشنبه چهارده آذر تحویل نماید. 

سری دوم تمرینها متعاقبا اعلام می گردد.

 

ادامه مطلب...

آخرین زمان ارائه پروپوزال دانشجویان ورودی 93 دکتری

آخرین زمان ارائه پروپوزال دانشجویان ورودی 93 دکتری

ادامه مطلب...

کد درس

 
دانشجویان ورودی 92 و بعد از آن، درس مهندسی نرم افزار را با کد 1323194 و درس هوش مصنوعی و سیستم های خبره را با کد 1323185 اخذ نمایند و دانشجویانی که ورودی قبل از 92 هستند، درس هوش مصنوعی را با کد 1323140 اخذ نمایند.
ادامه مطلب...

مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

75