دکتر سیف اله سلیمانی

سری دوم تمرینهای فصل اول درس سیگنالها و سیستمها

سری دوم تمرینهای فصل اول درس سیگنالها و سیستمها که باید تا روز چهارشنبه هفده آذر تحویل داده شوند به شرح زیر می باشد:

ادامه مطلب...

سری اول تمرینهای درس سیستم عامل

سری اول تمرینهای درس سیستم عامل مربوط به فصلهای یک و سه که باید تا روز چهارشنبه هفده آذر به صورت دستی تحویل شوند به شرح زیر می باشد.

ادامه مطلب...

سری اول تمرینهای فصل اول درس سیگنالها و سیستمها

تمرینهای یک تا نه چند قسمتی هستند هر دانشجو باید دو قسمت از هر تمرین را به دلخواه انتخاب نموده و حل آن را تا روز یکشنبه چهارده آذر تحویل نماید. 

سری دوم تمرینها متعاقبا اعلام می گردد.

 

ادامه مطلب...

نمرات نهایی درس سیستم عامل پیشرفته ارشد (جدید)

نمرات نهایی درس سیستم عامل پیشرفته ارشد (جدید)

ادامه مطلب...

مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

62