دکتر سیف اله سلیمانی

نمرات درس سیستم عامل

نمرات درس سیستم عامل

ادامه مطلب...

سری سوم تمرینهای درس سیگنالها و سیستمها

تمرینهای زیر از فصل دوم باید تا روز چهارشنبه  هشتم دی تحویل داده شوند:

 

ادامه مطلب...

سری دوم تمرینهای درس سیگنالها و سیستمها

تمرینهای زیر از فصل دوم باید تا روز چهارشنبه اول دی ماه تحویل داده شوند

ادامه مطلب...

نمرات میان ترم درس سیگنالها و سیستمها (بروز شده)

نمرات میان ترم درس سیگنالها و سیستمها از پانزده

ادامه مطلب...

سری سوم تمرینهای درس سیستم عامل

سری سوم تمرینهای درس سیستم عامل که باید تا روز هشتم دی ماه تحویل گردد به شرح زیر می باشد:

ادامه مطلب...

سری دوم تمرینهای درس سیستم عامل

سری دوم تمرینهای درس سیتم عامل مربوط به فصل چهارم به شرح زیر می باشد. مهلت تحویل اول دی ماه می باشد.

ادامه مطلب...

سری دوم تمرینهای فصل اول درس سیگنالها و سیستمها

سری دوم تمرینهای فصل اول درس سیگنالها و سیستمها که باید تا روز چهارشنبه هفده آذر تحویل داده شوند به شرح زیر می باشد:

ادامه مطلب...

مدیریت گروه

 
دکتر وحید رافع

آمار بازدیدکنندگان

19