مدیر سایت

گروه مهندسي کامپيوتر

گروه مهندسي کامپيوتر در سال 1381 در رشته مهندسي کامپيوتر گرايش نرم افزار با مديريت آقاي دکتر رضا رافع شروع به فعاليت نمود. در حال حاضر گروه مهندسي کامپيوتر در مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري در گرايش نرم افزار دانشجو مي‌پذيرد

وظایف و اختیارات مدیر گروه

1- ابلاغ برنامه‌هاي اجرايي و تكاليف عمومي اعضاي هيات علمي اعم از آموزشي (نظري ـ عملي)، پژوهشي، راهنمايي دانشجو و خدمات و رعايت نظم و انضباط كاري اعضاي هيات علمي گروه و نظارت بر حسن اجراي آن؛

2- تهيه برنامه اجرايي وظايف آموزشي و پژوهشي و خدماتي ارائه شده از طريق گروه بر اساس خط مشي شوراي دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده با مشورت اعضاي گروه قبل از شروع نيمسال تحصيلي و تهيه جدول دروس هر نيم سال با همكاري اعضاي گروه و تسليم آن رئيس به دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده؛
3- تجديدنظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرين پيشرفتها و تغييرات و تحولات علمي و تسليم اين برنامه‌هاي به مراجع ذيربط؛
4- تشكيل و اداره جلسات شوراي گروه و ارسال گزارش كار، مصوبات، پيشنهادها و نظريات جمعي گروه به رئيس دانشكده، پژوهشكده يا آموزشكده براي هماهنگي اجرايي يا طي مراحل قانوني براي اجرا؛
5- ابلاغ بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها و مصوباتي ابلاغي از سوي رييس دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده به اعضاي گروه؛
6- پيشنهاد نيازهاي مالي گروه به رييس دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده؛
7- انجام دادن كليه مكاتبات رسمي گروه و پيشنهاد تهيه لوازم، كتابها، نشريات و ساير ملزومات مورد نياز گروه به رييس دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده؛
8- پيشنهاد طرحهاي پژوهشي كه گروه راساً يا با همكاري گروه‌هاي ديگر آماده انجام دادن آن است به رئيس دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده براي تصويب در شوراي پژوهشي موسسه؛
9- ارزيابي كار سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به رييس دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده.
 

وظایف و اختیارات گروه

1- هماهنگ ساختن فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي در رشته مربوط؛

2- تنظيم برنامه‌هاي آموزشي كه براي تدريس در آن رشته لازم است؛
3- نظارت بر نحوه ارائه دروس و بررسي و اظهارنظر در مورد متون درسي و محتواي دروس براساس برنامه‌ها و سرفصلهاي مصوب؛
4- اظهارنظر درباره ساعات تدريس و تحقيق اعضاي گروه؛
5- اظهارنظر در خصوص پذيرش دانشجويان انتقالي و مهمان و تعيين كمبود واحدهاي درسي آنان؛
6- بررسي طرحهاي تحقيقي و پيشنهاد به شوراي آموزشي ـ پژوهشي دانشكده يا آموزشكده؛
7- اظهارنظر درباره مأموريت‌هاي اعضاي گروه و پيشنهاد آن به شوراي آموزشي پژوهشي دانشكده يا آموزشكده؛
8- پيش‌بيني نياز گروه به استخدام اعضاي هيأت علمي متخصص و پيشنهاد به رئيس دانشكده براي ارجاع به مراجع ذيربط؛
9- ارزيابي سالانه كار گروه براي طرح در شوراي آموزشي ـ پژوهشي؛
10 - برنامه‌ريزي در مورد دروس طبق اختياراتي كه شوراي عالي برنامه‌ريزي تفويض كرده است؛
11- بررسي و اعلام نظر براي اصلاح سرفصلها و تجديدنظر در عنوان درسها (از حيث اصلي يا اختياري بودن) و همچنين تعيين محتواي دروس با توجه به آخرين پيشرفتهاي علمي براي پيشنهاد و تصويب در شوراي عالي برنامه‌ريزي؛
ادامه مطلب...

فعالیتهای آموزشی ...

اهم فعالیتهای آموزشی و تجهیز کارگاهها و آزمایشگاهها مرتبط با گروه مهندسی کامپیوتر در سال 1391

ادامه مطلب...

فعالیتهای علمی و پژوهشی

اهم فعالیتهای علمی و پژوهشی مرتبط با گروه مهندسی کامپیوتر در سال 1391

ادامه مطلب...

مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

102