کارشناسان گروه

 

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

 سمیرا جلالوندی

 کارشناسی ارشد - معماری سیستمهای کامپیوتری

 سپیده ابوالمعالی

 کارشناسی - نرم افزار

 

 

مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

18