دکتر رضا رافع

 نام و نام خانوادگی

 رضا رافع

resume

 مدرک تحصیلی

 دکتری کامپیوتر - نرم افزار

 پست الکترونیکی

 r-rafeh@araku.ac.ir

 تلفن

 2625005

 
 
18:30-16
16-14
12-10
10-8
برنامه هفتگی
ترم 2-91
       
شنبه
مباحث ویژه در مهندسی نرم افزار      
يکشنبه
       
دوشنبه
       
سه شنبه
       
چهارشنبه
 
 
Teaching activities:
 1. Seminar (Postgraduate)
 2. Advanced Topics in Software Engineering (Postgraduate)
 3. Advanced Operating Systems (Postgraduate)
 4. Compiler Design (Undergraduate)
 5. Formal Languages and Automata (Undergraduate)
 6. Special English for Computer Engineering Students (Undergraduate)
Publications:
 1. R. Rafeh. "The Modelling Language Zinc". ACDC 2007, Ballarat, Australia.
 2. R. Rafeh, M. Garcia de la Banda, K. Marriott, M. Wallace. "From Zinc to Design Model". PADL 2007, LNCS 4354, pp. 215-229, 2007. PDF
 3. R. Rafeh, K. Marriott, M. Wallace, M. Garcia de la Banda. "The Modelling Language Zinc". PhD Programme CP 2006, Nantes, France.
 4. M. Garcia de la Banda, K. Marriott, R. Rafeh, M. Wallace. "The Modelling Language Zinc". CP 2006, LNCS 4204, pp. 700-705, 2006. PDF
 5. R. Rafeh, K. Marriott, M. Wallace, M. Garcia de la Banda. "Towards the new modelling language Zinc". Open Source Developers (OSDC 2005),5-7 Dec 2005, Monash University, Melbourne, Australia PP:137-141. PDF
 6. R. Rafeh, K. Marriott, M. Wallace, M. Garcia de la Banda. "Initial Specifications of Zinc". Feb 2006, G12 Technical Report. PDF
 7. R. Rafeh."An introduction to formal languages and automata ",Arak University,Arak,2001.
 8. R. Rafeh."Computer operation and Dos",Arak University,Arak,2001.
 9. G. Ghassem Sani and R. Rafeh,"Implementation of an automatic theorem prover prototype",4th Annual Int CSI Computer Conference (CSICC 98),26-28 Jan 1999,Sharif university of technology,Tehran ,Iran PP:92-99.

CV (English)  
CV (Farsi)
 

مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

56