زبان تخصصی - 1323108


نام درس:

زبان تخصصی

کد درس: 1323108
تعداد واحد: 2
پیشنیاز: زبان عمومی
مدرس: دکتر رضا رافع
سرفصل:

دانلود

هفته 01 اسلاید صدا
هفته 02 اسلاید صدا
هفته 03 اسلاید صدا
هفته 04 اسلاید صدا
هفته 05 اسلاید صدا
هفته 06 اسلاید صدا
هفته 07 اسلاید صدا
هفته 08 اسلاید صدا
هفته 09 اسلاید صدا
هفته 10 اسلاید صدا
هفته 11 اسلاید صدا
هفته 12 اسلاید صدا
هفته 13 اسلاید صدا
هفته 14 اسلاید صدا
هفته 15 اسلاید صدا
هفته 16 اسلاید صدا

Sample Exam


 

مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

120