نظریه زبانها و ماشینها - 1323127


نام درس:

نظریه زبانها و ماشینها

کد درس: 1323127
تعداد واحد: 3
پیشنیاز: ساختمان داده ها
مدرس: دکتر رضا رافع
سرفصل:

دانلود

هفته 01 اسلاید تمرین
هفته 02 اسلاید تمرین
هفته 03 اسلاید تمرین
هفته 04 اسلاید تمرین
هفته 05 اسلاید تمرین
هفته 06 اسلاید تمرین
هفته 07 اسلاید تمرین
هفته 08 اسلاید تمرین
هفته 09 اسلاید تمرین
هفته 10 اسلاید تمرین
هفته 11 اسلاید تمرین
هفته 12 اسلاید تمرین
هفته 13 اسلاید تمرین
هفته 14 اسلاید تمرین
هفته 15 اسلاید تمرین
هفته 16 اسلاید تمرین
نمونه سوالات امتحانی میان ترم پایان ترم

 

مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

117