چارت دروس و فرمها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم استفاده از آزمایشگاهها دانلود (42.4k)
فرم داوری پروپوزال کارشناسی ارشد دانلود (25.7k)
فرم انتخاب استاد راهنما (داخلی) دانلود (28.3k)
سرفصل مقطع ارشد و دکترای مهندسی کامپیوتر دانلود (14,721.2k)
جدول دروس کارشناسی ورودی 92 به بعد دانلود (43.8k)
جدول دروس کارشناسی ورودی 91 و ماقبل دانلود (160.3k)