مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

در حال حاضر مدیریت گروه مهندسی کامپیوتر بر عهده ی جناب آقای دکتر سیف الله سلیمانی، با مرتبه ی علمی استادیار می باشد.