مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

در حال حاضر مدیریت گروه مهندسی کامپیوتر بر عهده ی دکتر محسن رحمانی می باشد.

شماره تماس: 08632625500

پست الکترونیکی: m-rahmani@araku.ac.ir