تجهیزات

تجهیزات: بردهای آموزشی مدار منطقی، منبع تغذیه، فانکشن ژنراتور- آزمایشهای مرتبط با درس مدار منطقی و معماری کامپیوتر