تجهیزات

تجهیزات: کامپیوتر، سوئیچ، کابل، آچار، مودم- آزمایشهای مرتبط با درس شبکه‌های کامپیوتری