تجهیزات

پردازنده   Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHZ    2×16 Core 2.097 GHz  - 32 Logical Processors 

هارد   SAS 300 GB    2× SAS 300 GB

حافظه   96 GB